Kirgizsko - slovenská asociácia

alebo v skratke: KSA, v anglickom jazyku „Kyrgyz - Slovak Association“ skratka KSA
KSA je otvoreným, samostatným, nezávislým a nepolitickým združením
Cieľom združenia je podpora a rozvoj Slovensko - kirgizských priateľských vzťahov v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, ekonomiky, športu, spoločenských  stykov.
Činnosť združenia je zameraná najmä na:
a) podporu a nadväzovanie spolupráce v oblasti hospodárskych a kultúrnych stykov a iných oblastí spoločenského života,
b) širšiu informovanosť občanov Slovenska o Kirgizsku, a občanov Kirgizska o Slovensku (prednášky, výstavy, realizácia projektov a pod.),
c) vzájomné sprostredkovanie a organizovanie kultúrnych, športových a iných spoločenských akcií,
d) podporu publikovania významných kirgizských umeleckých, vedeckých, literárnych a publicistických diel na Slovensku a slovenských v Kirgizsku,
e) propagáciu slovenskej kultúry, umenia, folklóru, ľudových zvyklostí, národnej gastronómie, historických a prírodných pamiatok v Kirgizsku, a kirgizskej kultúry, umenia, folklóru, ľudových zvyklostí, národnej gastronómie, historických a prírodných pamiatok na Slovensku pre vzájomné spoznávanie kultúrnych hodnôt, vzájomné zbližovanie sa a propagácie možností pre rozvoj cestovného ruchu,
f) projektový manažment, konzultačnú a vzdelávaciu činnosť v projektovom manažmente o. i . zameranú na podporu integrácie Kirgizska do európskych štruktúr, budovanie tretieho sektora, prípravu projektov a zabezpečenia financovania projektov z prostriedkov medzinárodných finančných inštitúcií,
g) vzdelávaciu činnosť, vedecko-kultúrnu spoluprácu v organizovaní výmenných sympózií, prednášok, tréningov a konferencií
h) podporu a nadväzovanie spolupráce v oblasti rozvojovej a humanitárnej pomoci
i) podporu pre vytváranie materiálnych podmienok pre skvalitňovanie života slovenských a kirgizských sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
j) podporu športu, deti, mládeže

  

Členstvo v združení

1. Členom združenia sa môže stať fyzická aj právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.
2. Členstvo v združení je dobrovoľné a vzniká podpísaním prihlášky do KSA. Za právnickú osobu podáva prihlášku jej štatutárny zástupca. Prihlášku možno podať písomne alebo elektronicky.
3. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom KSA sa môže stať:
a) fyzická osoba, staršia ako 15 rokov, ktorá súhlasí so stanovami a cieľom združenia a prejavuje priateľský vzťah k Slovensku a Kirgizsku, ich hodnotám, kultúram a tradíciám so záujmom rozvíjať vzájomné priateľské vzťahy.
b) právnická osoba majúca sídlo na území Slovenska, ktorá chce napĺňať cieľ združenia.

Výkonný výbor KSA: